Festiwal X Europejskie Dni Tańca – Malbork 2016

Organizator: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Termin: 23 kwietnia 2016 r.

Miejsce: sala widowiskowo – sportowa Gimnazjum Nr 3 w Malborku, ul. Wybickiego 32 (wejście od ul. Kwiatkowskiego)

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. na adres biura organizacyjnego lub drogą elektroniczną
 • wniesienie wpisowego w wysokości 20 zł od osoby za wybraną kategorię (za każdą następną + 10 zł) do dnia 31 marca 2016 r. na rachunek organizatora:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 – 200 Malbork

14 1060 0076 0000 3210 0019 3740 z dopiskiem „X EDT wpisowe + nazwa zespołu/instytucji delegującej”

Przelewy za opłatę startową powinny być realizowane z konta instytucji delegującej, zwłaszcza w przypadku gdy uczestnik deklaruje potrzebę otrzymania faktury. Ewentualne zwroty także będą realizowane na takie konta.

 • na prezentacje konkursowe wstęp 5 zł (bilety dla widzów, dzieci do 7 lat wstęp wolny)
 • tancerze są zobowiązani do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem mogącym poświadczyć rok urodzenia

Kategorie wiekowe i taneczne:

 • hip hop solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– we wszystkich rundach muzyka organizatora (od 0:45 do 1:00 – czas w minutach)

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

 • hip hop duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– jedna runda finałowa

– muzyka własna (od 0:45 do 1:30 – czas w minutach)

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z partnerów

 • hip hop mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– jedna runda finałowa

– muzyka własna (od 1:30 do 2:00 – czas w minutach)

– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

 • hip hop formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– jedna runda finałowa

– muzyka własna (od 2:00 do 3:00 – czas w minutach)

– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

 • inne formy tańca mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– jedna runda finałowa

– muzyka własna (od 2:00 do 3:00 – czas w minutach)

– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu min-formacji

 • inne formy tańca formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

– jedna runda finałowa

– muzyka własna (od 2:30 do 4:00 – czas w minutach)

– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji

– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

W kategorii inne formy tańca z rywalizacji wyłączone zostają mini-formacje i formacje tańca towarzyskiego, ludowego, gimnastyki artystycznej, break dance.

Liczebność mini-formacji: od 3 do 7 osób

Liczebność formacji: 8 i więcej osób

 • TURNIEJ MISTRZÓW

– jedna runda finałowa

– brak podziału na kategorie wiekowe i taneczne

– muzyka własna (czas prezentacji do 6:00 min.)

– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji (mini-formacji)

– ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń wg daty wpływu opłaty startowej na konto organizatora

W Turnieju Mistrzów mogą wystartować tylko te mini-formacje i formacje, które w latach 2007-2015 zajmowały miejsca I, II lub III podczas Europejskich Dni Tańca w Malborku, na warunkach określonych w punkcie Warunki uczestnictwa.

Ocena i nagrody:

 • oceny zespołów dokona pięcioosobowe jury powołane przez organizatora
 • organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:

– za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii solo i duety we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – medale i dyplomy

– za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii mini-formacje i formacje we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – puchary i dyplomy

– za pozostałe miejsca we wszystkich finałach dyplomy

– za zajęcie I miejsca w Turnieju Mistrzów – Puchar Dziesięciolecia EDT oraz nagroda finansowa w wysokości 3.000 PLN

– za zajecie II i III miejsca w Turnieju Mistrzów – puchary i dyplomy, dla pozostałych uczestników Turnieju Mistrzów – dyplomy

 • jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze
 • jury dokona dyskwalifikacji zespołu z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia:

– udziału zespołu w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej

– naruszenia regulaminu konkursu np. rażącego przekraczania dopuszczalnego czasu prezentacji

– wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem innych uczestników konkursu oraz jurorów w trakcie trwania imprezy czy ogłaszania wyników

Dane techniczne:

 • dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio (zaleca się posiadanie kopii zastępczej na alternatywnym nośniku np. pen-drive)
 • każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa duetu lub zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa i taneczna)
 • wymiary parkietu: sala sportowa – 10 m x 18 m,

Sprawy organizacyjne:

 • wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
 • każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób)
 • organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie
 • w trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie punkt gastronomiczny i punkt medyczny
 • organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc
 • zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej
 • organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa
 • szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 10 dni przed imprezą, będzie również wywieszony w widocznych miejscach w dniu imprezy na terenie obiektu
 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń
 • organizator nie przewiduje tzw. próby parkietu
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego obiektu
 • uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety, ciągi komunikacyjne itp.)
 • obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji w sali sportowej (w szczególności w obszarze wyznaczonej przestrzeni do tańca oraz widowni zlokalizowanej w bezpośrednim jej sąsiedztwie)
 • uczestnicy Festiwalu X Europejskie Dni Tańca – Malbork 2016 przenoszą na organizatora bez wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi, przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

– w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami

– w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono

– rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu, telewizji i na stronach internetowych organizatora

 • uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatora
 • w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:

Centrum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃSKA, ul. Stare Miasto 42, 82 – 200 Malbork tel./fax: 55 272 01 65

e-mail: edt@kultura.malbork.pl

www.kultura.malbork.pl

Kierownik Organizacyjny:

Jacek Suchiński – 514 116 771